Dana-Fiona Armour - A Tale of Symbiogenesis: Stockholm

12 January - 4 March 2023
Overview

We are proud to announce A Tale of Symbiogenesis, Dana-Fiona Armour’s second solo exhibition at Andréhn-Schiptjenko and her very first in Stockholm. The exhibition opens on Thursday, January 12, between 5 - 8 pm.

 

Symbiogenesis is the extremely rare, but permanent, merger of two organisms from phylogenetically distant lineages into one radically more complex organism.[1]

 

Is there still value in Darwin’s theory, stating that competition is the most certain way to survive, in the age of the Anthropocene? Or is cooperation between different species, potentially leading to hybridization and symbiogenesis, a shortcut to increase survival? Dana-Fiona Armour’s exhibition at Andréhn-Schiptjenko investigates these questions and aims to create an inter-species dialogue between humans and vegetal matter.

 

The artist defines herself as an artist/researcher and has collaborated with the Biotechnology company Cellectis, the Biotechnology Institute of Aix Marseille, the sound engineer Thibaut Javoy, The University of Tel Aviv as well as the Paris Descartes University Medical Imaging Laboratory for her current body of work; turning the exhibition into a hybrid of fine art and an experimental research laboratory, in effect dissolving the borders between science and art.

 

Invited as the first artist in residence at Cellectis, a genome engineering company specialized in the development of immunotherapies, Dana-Fiona Armour developed the Project MC1R. This project is a mix of visual art and biotech whereby she created a transgenic plant carrying the human MC1R gene. She inoculated the most widely used experimental host in plant virology: Nicotiana Benthamiana, with a synthesized gene responsible for skin colour and tanning, and then used VR technology to access the roots of these plants. The first phase of the Project MC1R was exhibited at the Collection Lambert in Avignon, France in 2022 and her most recent body of works is a continuation of this research, shown for the first time at Andréhn-Schiptjenko.

 

Dana-Fiona Armour’s cast glass works, titled Nervures Secondaires, appear as fossils winding in ornamental shapes and evoke an entirely new symbiotic organism. These works merge different types of glass - crystal, opaline and colored glass to form a hybridized composite entity which actually contains similar compounds as human and animal bones do. Caused by the oxidation process of the manganese in the glass, the various chemical elements reacting together result in the bone-like colour and texture of these works, their distinct shapes inspired by extracts of the complex vein system of the aforementioned Nicotiana Benthamiana leaf.

 

A Tale of Symbiogenesis also presents photographic works by Dana-Fiona Armour. These works depict the process of the genetic transformation of the plant, while the sound heard in the exhibition is the airborne ultrasound (edited to audible range) emitted by plants suffering from different types of stress, such as dehydration or the cutting of their leaves.  

 

The video in the exhibition shows the “bone structure” or veins of the Nicotiana Benthamiana leaf and becomes an observational journey delving deep into the plant’s anatomy and revealing a previously unknown, profound world. 

 

In her specific combination of art and biotech, Dana-Fiona Armour has assigned a deeply investigative and existential meaning to her work. She functions as a translator between different species in an attempt to raise awareness of our condition and the need to start a dialogue between human and non-human species, otherwise lacking a common language.

 

Dana-Fiona Armour, born 1988 in Willich, Germany studied at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, from which she graduated in 2019.  Armour is currently a resident at Collectif Poush, Clichy Paris. Her previous exhibitions include Collection Lambert, Avignon (2022); Radicants, Palazzo Bolani, Venice (2022); Andréhn-Schiptjenko, Paris (2021); Poush Manifesto, Clichy (2020); DNSAP Beaux-arts de Paris (2018). She has also participated in several group exhibitions throughout Europe.

 
 

Vi är stolta över att presentera A Tale of Symbiogenesis, Dana-Fiona Armours andra separatutställning på Andréhn-Schiptjenko och hennes allra första i Stockholm. Utställningen öppnar torsdagen den 12 januari mellan kl. 17-20.

 

Symbiogenes är den extremt sällsynta, men permanenta, sammanslagningen av två organismer från fylogenetiskt avlägsna ursprung till en radikalt mer komplex organism.

 

I den Antropocena tidsåldern - finns det fortfarande ett värde i Darwins teori, som säger att konkurrens är det säkraste sättet att överleva? Eller är samarbete mellan olika arter en genväg för att öka chansen för överlevnad? Dana-Fiona Armours utställning på Andréhn-Schiptjenko undersöker dessa frågor och ämnar att skapa en dialog mellan människor och vegetabilisk materia.

 

Armour har samarbetat med bioteknikföretaget Cellectis, Biotechnology Institute of Aix Marseille, ljudingenjören Thibaut Javoy, University of Tel Aviv samt Paris Descartes University Medical Imaging Laboratory och resultatet har blivit konstverk i en utställning som är en hybrid av konst och ett experimentellt forskningslaboratorium och på så sätt upplöst gränsen mellan vetenskap och konst.

 

Inbjuden som den första artist in residence på Cellectis, ett genomteknikföretag specialiserat på utveckling av immunterapier, utvecklade Dana-Fiona Armour Project MC1R. Detta projekt är en blandning av bildkonst och bioteknik där hon skapade en transgen växt bärandes den mänskliga MC1R-genen. Hon inokulerade den mest använda experimentella värd-plantan inom växtvirologi, Nicotiana Benthamiana, med en syntetiserad gen som ansvarar för hudfärg och använde sedan VR-teknik för att komma åt denna plantas rötter. Den första fasen av projektet MC1R ställdes ut på Collection Lambert i Avignon, Frankrike 2022 och hennes senaste verk på Andréhn-Schiptjenko är en fortsättning på detta projekt.

 

Dana-Fiona Armours gjutna glasverk, med titeln Nervures Secondaires, liknar fossiler som slingrar sig i organiska former. Verken består av olika typer av glas: kristall, opalin och färgat glas och bildar tillsammans en hybridiserad, sammansatt enhet som faktiskt innehåller liknande föreningar som i skelett hos människa och däggdjur. På grund av manganets oxidationsprocess i glaset och de olika kemiska elementen som reagerar tillsammans, har de fått en benliknande färg och struktur. Den organiska formen är skulpterat efter det komplexa vensystemet från det ovannämnda Nicotiana Benthamiana-bladet.

 

A Tale of Symbiogenesis innehåller också fotografiska verk som skildrar processen för den genetiska omvandlingen av växten och ett ljudverk som är gjort efter ultraljudet som skapas av växter som utsätts för olika typer av stress t.ex. uttorkning eller beskärning.

Videon i utställningen slutligen, visar ”benstrukturen” eller venerna i Nicotiana Benthamiana-bladet och är en sorts upptäcktsresa djupt in i växtens anatomi som visar en tidigare okänd värld.

 

Med sin särskilda kombination av konst och bioteknik smälter Dana-Fiona Armour samman forskning med bildkonst. Hon agerar som en kontaktskapare mellan olika arter i ett ärligt försök att öka medvetenheten om vårt tillstånd och möjligheten av, och kanske även vikten i, att starta en dialog mellan mänskliga och icke-mänskliga arter som annars saknar ett gemensamt språk.

 

Dana-Fiona Armour, född 1988 i Willich, Tyskland studerade vid École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, från vilken hon tog examen 2019. Armours ateljé ligger i Collectif Poush, Aubervilliers, Paris. Hennes tidigare utställningar inkluderar Collection Lambert, Avignon (2022); Radicants, Palazzo Bolani, Venedig (2022); Andréhn-Schiptjenko, Paris (2021); Poush Manifesto, Clichy (2020); DNSAP Beaux-arts de Paris (2018). Hon har också deltagit i flera grupputställningar i Europa.

 

För mer information och bilder, vänligen kontakta Hanna Lundberg på hanna@andrehn-schiptjenko.com[1] Thomas Cavalier-Smith, Symbiogenesis: Mechanisms, Evolutionary Consequences, and Systematic Implications, Department of Zoology, University of Oxford, 2013.

Video
Installation Views
Works