Carin Ellberg - Stones Have Long Threads: Stockholm

25 February - 10 April 2021
Overview

Even though Carin Ellberg’s art may show elements of different movements in art history, her peculiar work is uniquely her own style. Like so many other female artists before her, private life was early reflected in her work; Ellberg has become known for using simple, everyday materials such as coffee, stockings and clothes in sculptures and paintings. Since 1985, she has also worked in parallel and regularly with a series of renowned, painted self-portraits - currently 622 in number. All with similar design: bust format in three-quarter profile.

 

If the domestic, everyday life, expressed through unconventional materials, in the beginning was a central theme in Ellberg’s art, her work has increasingly opened up to her approach to the eternal questions and in her exhibition at the gallery Ellberg’s holistic conviction crystallizes. With nature as a starting point, more specifically the ever-changing sea landscape as a motif, Carin Ellberg visualizes a symbolic realm rather than an external landscape.

 

The stones in the title of the exhibition are the ancient objects that link us to the eternal and the threads connect the spiritual with the material world. In her sculptures, paintings and watercolours, a central form reappears: the oval. It alludes to the face or the mirror image where the other becomes oneself, it is the form that symbolizes that all people belong together. The symbol can also be found as spheres in pink glass at the ends of sculptures made of iron rods that float in the room like lines or wires. These hanging sculptures reflect Ellberg's paintings and the shapes are in turn found in the watercolours, which with their semi-abstract figures repeat the theme. The colour scale consists of muted pastels which for Ellberg are colours that she physically relates to, where pink is a central colour that stands for both body and spirit.

 

The exhibition's diverse techniques and materials, with interwoven motifs and themes in two- and three-dimensional form, become a metaphor for the holistic worldview that permeates Carin Ellberg's art: everything belongs together, everything is connected.

 

Carin Ellberg was born in 1959 in Stockholm, where she still lives and works. She is educated at the Royal Institute of Art and since her debut in 1989 she has had a given place on the Swedish art scene. Ellberg's works are represented in several private and public collections, including the Moderna Museet, Stockholm, ARKEN Museum for Moderne Kunst, Copenhagen, Malmö Museum, Uppsala Konstmuseum and Borås Konstmuseum and she has made a number of permanent works in the public space.

 

Även om element från konsthistorien skymtar i Carin Ellbergs arbete är hennes egensinnigt frammanade bildvärldar unikt hennes egna. Som så många andra kvinnliga konstnärer före henne har det privata livet tidigt återspeglats i konsten; Ellberg har arbetat med nära, vardagliga material som kaffe, strumpbyxor och kläder i skulpturer och målningar. Sedan 1985 har hon även parallellt och med regelbundenhet arbetat med en serie uppmärksammade, målade självporträtt - just nu 622 stycken till antalet. Alla med liknande utförande: bystformat i trekvartsprofil. 

 

Om Carin Ellbergs konst i början handlade om det så kallade ”lilla livet”: hemmet och barnen, gestaltat med hjälp av okonventionella material, så har hennes arbeten alltmer öppnat sig för hennes förhållningssätt till de eviga frågorna. I utställningen utkristalliserar sig Carin Ellbergs holistiska övertygelse. Med naturen som utgångspunkt, närmare bestämt det ständigt skiftande havslandskapet som motiv,visualiserar Carin Ellberg ett symboliskt rike snarare än ett yttre landskap. 

Stenarna i utställningens titel är de uråldriga ting som länkar oss till det eviga och trådarna binder samman det andliga med det materiella. I utställningens skulpturer, målningar och akvareller återkommer en central form i Ellbergs konst: ovalen. Den anspelar på ansiktet eller spegelbilden där den andre blir en själv, formen som symboliserar att alla människor hör ihop. Ovalen syns också för första gången här som kulor av rosa glas i ändarna på rundjärnsskulpturer som svävar i rummet likt linjer eller trådar. Dessa hängande skulpturer speglar Ellbergs måleri och formerna återfinns i sin tur i akvarellerna som med sina semiabstrakta figurer upprepar temat. Färgskalan består av dämpade pasteller som för Ellberg är kulörer som hon fysiskt relaterar till, där rosa är en central färg som står för både kropp och ande.

 

Utställningens skiftande tekniker och material, med sammanvävda motiv och teman i två- och tredimensionell form, blir en metafor för den holistiska världssyn som genomsyrar Carin Ellbergs konstnärskap: allt hör samman, allt hänger ihop. Alltet finns runtomkring oss: leta efter det, och det finns i överflöd.

 

Carin Ellberg är född 1959 i Stockholm där hon ännu är bosatt och verksam. Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan och ända sedan sin debut 1989 har hon haft en given plats på den svenska konstscenen. Ellbergs verk är representerade i åtskilliga privata och offentliga samlingar, bland annat Moderna Museet, Stockholm, ARKEN Museum for Moderne Kunst, Köpenhamn, Malmö Museum, Uppsala Konstmuseum och Borås Konstmuseum och hon har gjort flertalet permanenta verk för offentliga miljöer. 

Installation Views
Works